Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Tečaji dopolnilnega izobraževanja s področja tehnologije vodenja

Kazalo

Strokovna pojasnila

prof. dr. Rihard Karba
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
tel: 01 476 82 51
faks: 01 426 46 31
e-pošta:
rihard[dot]karba[at]fe[dot]uni-lj[dot]si
doc. dr. Sašo Blažič
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
tel: 01 476 87 63
faks: 01 426 46 31
e-pošta:
saso[dot]blazic[at]fe[dot]uni-lj[dot]si

Prijave in informacije
Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij
Institut Jožef Stefan
Jamova 39, 1000 Ljubljana
tel: 01 477 35 93
faks: 01 423 20 49
e-pošta: ct3[at]ijs[dot]si

Uvod


[na vrh]

Sodobna tehnologija vodenja spada med tako imenovane kritične tehnologije, to je tiste, ki so v državnem in celo svetovnem merilu posebej pomembne za uspešnost in napredek gospodarstev. V nasprotju z drugimi tehnologijami, ki dajejo bolj ali manj vidne izdelke in dobrine, pa ima tahnologija vodenja bolj posreden, t.j. infrastrukturni pomen. Njeni učinki se namreč prepletajo skozi mnoge inženirske, ekonomske, družbene in druge dejavnosti.

Izobraževanje za področje tehnologije vodenja je izrazito interdisciplinarnega značaja. Potrebno je namreč povezovanje znanja o sistemih oz. procesih, ki jih želimo voditi, z znanjem iz tehnologije vodenja. Zahteve so vedno ostrejše. Poleg klasičnih zahtev po minimizaciji surovin, energije, časa izdelave in cene so sedaj prisotne še zahteve po fleksibilnosti in zanesljivosti proizvodnje, po kvaliteti proizvodov, pa tudi po varnosti in humanizaciji delovnih mest ter varovanju okolja. V teh pogojih so uspešnejše interdisciplinarne skupine strokovnjakov, ki poleg svojega specialnega področja poznajo tudi osnove tehnologije vodenja. K temu želimo prispevati s tečaji s področja tehnologije vodenja, ki so jih razvili sodelavci Fakultete za elektrotehniko, Instituta Jožef Stefan in podjetje INEA v okviru projekta TEMPUS ALIAC v sodelovanju s petimi evropskimi univerzami. Cikel enotedenskih tečajev predstavlja del predmetnika specialističnega študija ťTehnologija vodenja industrijskih procesovŤ na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, možno pa jih je obiskovati tudi posamično, kot tečaje dopolnilnega izpopolnjevanja v organizaciji Centra za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij na Institutu Jožef Stefan.

Najpomembnejša lastnost tečajev je njihova praktična usmerjenost. Čeprav imajo nekatere teme iz programa bolj teoretične osnove (npr. sistemska teorija, teorija vodenja sistemov,…), ki jih je možno razlagati z zahtevnejšo matematično obravnavo, pa gre pri predlaganem programu le za prikaz najvažnejših teoretičnih načel. Glavni del predavanj je posvečen praktično uporabnim pristopom, metodam in tehnikam. Praktično usmerjenost programa osvetljuje podatek, da je približno ena tretjina časa namenjenega praktičnim prikazom in vajam, pri katerih udeleženci dejavno sodelujejo. Pri tem delajo v laboratorijih z najsodobnejšo procesno in računalniško opremo.

Želimo si, da bi med predstavljenimi programi tudi vi našli vsebine, ki jih ocenjujete kot pomembne za vaš uspeh. V veliko zadovoljstvo nam bo, če se boste odločili na tej poti sodelovati z nami.

vodji programa:
prof. dr. Rihard Karba, FE
prof. dr. Stanko Strmčnik, IJS

Predstavitev dopolnilnega izobraževanja iz področja tehnologije vodenja


[na vrh]

Pri dopolnilnem izobraževanju se je izkazalo, da strokovnjaki iz industrije nujno potrebujejo dopolnilna in osvežitvena znanja, največkrat pa hkrati želijo tudi uraden dokument, ki bi jim koristil pri napredovanju v službi. Tečaje dobro vpeljanega dopolnilnega izobraževanja smo zato izkoristili kot osnovo za program specializacije kot oblike podiplomskega izobraževanja. Specialistični študij je pomemben tudi zaradi uvedbe visokih strokovnih šol. Ker gre pri teh šolah za usmeritev k bolj praktični izobrazbi, njihovi diplomanti ne morejo nadaljevati študija z magisterijem ali doktoratom, temveč je specializacija edina možnost formalno priznane podiplomske izobrazbe. To je razvidno tudi iz sheme večnivojskega sistema izobraževanja v Sloveniji.

Pri podiplomskem študiju se vse bolj kaže potreba po multidisciplinarno naravnanem študiju, kjer študentje s pomočjo svojih mentorjev bolj svobodno sestavljajo program študija. Le-ta lahko vsebuje predmete iz različnih izobraževalnih inštitucij. Tečaji dopolnilnega izobraževanja zaokroženi v predmete specialističnega študija predstavljajo primeren nabor znanja, ki se ga lahko za posamezne primere ustrezno preoblikuje in dopolnjuje.

Cikel tečajev dopolnilnega izobraževanja je namenjen predvsem:

 • inženirjem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko vodenja procesov,
 • inženirjem avtomatike, ki si želijo obnoviti in dograditi znanje,
 • diplomantom visokih strokovnih šol,
 • ostalim zainteresiranim posameznikom poljubne izobrazbe.

Dopolnilno izobraževanje predstavlja cikel petdnevnih tečajev, za katere udeleženci dobijo ustrezno potrdilo o udeležbi oziroma o opravljenem izpitu, če se za le-tega odločijo.

1. Gradniki sistemov računalniške avtomatizacije


[na vrh]

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen diplomiranim inženirjem različnih strok in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi vzpostavljanja, vzdrževanja ali načrtovanja vodenja industrijskih procesov. Potrebna so predvsem predznanja iz osnov elektrotehnike in fizike.

Povzetek vsebine

 • osnovni pojmi s področja avtomatskega vodenja (gradniki v avtomatskem vodenju, ogled industrijskih pilotnih naprav)
 • pregled najpogosteje uporabljenih principov merjenja procesnih veličin
 • praktični problemi pri merjenju tlaka, temperature, nivoja in pretoka
 • izvršni členi (električni in pnevmatski ojačevalniki, ventili)
 • praktikum iz področja merilnikov in izvršnih členov
 • krmilniki in regulatorji
 • procesni vmesniki
 • praktikum iz področja krmilnikov, regulatorjev in vmesnikov
 • signali in prenos podatkov v vodenju industrijskih procesov
 • računalniki za delo v realnem času in okolju

Področje in cilji tečaja

Zaradi vse večjih zahtev pri vodenju industrijskih procesov (minimizacija energije, surovin, časa, stroškov, humanizacija dela in ekološka neoporečnost procesov ob vrhunski kvaliteti proizvodov) postajajo tudi gradniki avtomatskih industrijskih sistemov vse zahtevnejši. Osnovno pravilo vodenja namreč pravi, da je nemogoče načrtati regulacijo, ki bi bila boljša od kvalitete meritev, na katerih vodenje temelji. Podobno pa seveda velja tudi za druge gradnike, saj vsak neustrezen element sistema vodenja pomeni ozko grlo, ki izniči vse dobre lastnosti ostalih. Tako postaja izbira in implementacija gradnikov sistemov računalniškega vodenja vedno bolj kompleksna, saj je odvisna od izredno velikega števila dejavnikov, ki segajo na najrazličnejša področja (tehnologija, računalništvo, materiali, področje obravnavanega procesa, ekologija, ekonomija, sociologija itd.). Poznavanje tovrstne tematike je torej osnoven predpogoj za uspešno računalniško avtomatizacijo industrijskih procesov.

Udeleženci si bodo pridobili osnovne pojme o delovanju gradnikov sistemov vodenja in se seznanili s problemi pri njihovi izbiri in implementaciji.

2. Modeliranje in simulacija sistemov vodenja


[na vrh]

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo (v smislu analize, načrtovanja, dopolnjevanja ali preizkušanja) s tehniškimi ali netehniškimi dinamičnimi sistemi. Potrebna so predvsem predznanja iz matematike in fizike.

Povzetek vsebine

 • matematično modeliranje dinamičnih sistemov
 • teoretične osnove iz eksperimentalnega modeliranja ali identifikacije (neparametrične in parametrične metode)
 • metode in orodja (Matlab, Simulink) za analizo, načrtovanje in simulacijo dinamičnih sistemov
 • izvedbeni primeri
 • praktikumi

Področje in cilji tečaja

Matematični model je eden od glavnih temeljev pri reševanju številnih tehniških in netehniških problemov. Modeliranje je namreč osnova za fleksibilno, nenevarno in cenovno učinkovito proučevanje obravnavanega procesa in je še zlasti pomembno zato, ker omogoča reševanje problemov z minimalnim obsegom meritev. Seveda pa prideta matematično modeliranje in identifikacija do polnega izraza šele v kombinaciji z računalniško simulacijo, ki se uporablja kot orodje za eksperimentiranje z matematičnimi modeli v vseh fazah cikličnega postopka modeliranja. Simulacija je z razvojem cenovno dostopnih digitalnih simulacijskih orodij postala dostopna najširšemu krogu uporabnikov. Matematično modeliranje in računalniška simulacija torej predstavljata osnovo za študij dinamičnih procesov na praktično vseh področjih znanosti in tehnike.

Zaradi predstavitve realnih primerov in uporabe konkretnih računalniških orodij nudi tečaj solidno osnovo za praktično rabo obravnavanih metod in za morebitno nadaljnje izobraževanje na področju modeliranja in vodenja sistemov.

3. Industrijski regulacijski sistemi


[na vrh]

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen diplomiranim inženirjem in drugim, ki se pri svojem delu srečujejo s problemi vzpostavljanja, vzdrževanja, analize in načrtovanja sistemov vodenja. Poudarek je na osnovnih metodah vodenja sekvenčnih sistemov ter na dinamičnih lastnostih in možnih izvedbah v industriji najpogosteje uporabljenih regulacijskih algoritmov. Potrebna so predvsem predznanja iz matematike in fizike.

Povzetek vsebine

 • vodenje sekvenčnih procesov
 • uvod v regulacije (zvezno delojoči PID regulatorji, stopenjski regulatorji, večzančni regulacijski sistemi)
 • izvedbe industrijskih regulatorjev
 • sekvenčno vodenje procesov
 • praktično delo na modelnih napravah
 • predstavitev realnih regulacijskih problemov

Praktične vaje:

 • izvedba regulacije na toplotnem izmenjevalniku, pnevmatskem sistemu, podprocesu priprave plina
 • izvedba sekvenčnega vodenja modularnega produkcijskega sistema
 • uporaba industrijskih regulatorjev in programirljivih logičnih krmilnikov

Področje in cilji tečaja

Vodenje pomeni vplivanje na proces z namenom, da dosežemo želeno obnašanje. Ker se potrebe po vodenju pojavljajo v vsakdanjem življenju, v proizvodnji pa tudi v raziskavah na številnih področjih, je omenjeno področje skupaj s teorijo sistemov, s simulacijami, z računalništvom, robotiko in s številnimi drugimi (tudi netehniškimi) vedami ter skupaj z moderno tehnologijo odločilno vplivalo na vsesplošni napredek. Medtem, ko k enostavnejšim, zlasti odprtozančnim metodam vodenja včasih še lahko pristopimo na bolj intuitivni način, pa regulacije kot zaprtozančni način vodenja, potrebujejo več teoretičnih in praktičnih znanj.

Čeprav v zadnjih letih na področja regulacij uspešno prodirajo številne metode umetne inteligence (ekspertni sistemi, uporaba konceptov nevronskih mrež, mehki regulatorji...), pa večino industrijskih problemov zadovoljivo in cenovno ugodno rešujemo s konvencionalnimi algoritmi-seveda v novi, tehnološkemu razvoju primerni preobleki. Prav zato je poznavanje PID regulatorjev, stopenjskih regulatorjev ter nekaterih večzančnih metod vodenja ob poznavanju teoretično manj zahtevnih postopkov sekvenčnega vodenja bistvenega pomena pri avtomatizaciji industrijskih procesov.

Udeleženci tečaja se bodo seznanili z osnovnimi načini vodenja in z ustrezno opremo.

4. Sodobni postopki vodenja


[na vrh]

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen inženirjem raznih profilov, ki imajo na kakršenkoli način opraviti s sistemi industrijske avtomatizacije (npr. pri njihovem nadzoru, vzdrževanju, načrtovanju in trženju) in bi želeli pridobiti strnjen vpogled v najnovejše trende na področju tehnologije vodenja.

Povzetek vsebine:

 • sodobni koncepti vodenja
  - prediktivno vodenje
  - samonastavljivo in adaptivno vodenje
  - industrijske aplikacije
 • mehko vodenje
  - osnove mehke logike in mehkega vodenja
  - razne oblike praktične uporabe
 • nevronske mreže
  - osnovne ideje
  - primeri uporabe pri modeliranju, napovedovanju in razvrščanju
 • sodobni postopki nadzora procesov
  - potrebe po večji kvaliteti proizvodnje
  - uporaba modela
  - primeri industrijskih aplikacij
 • umetni vid
 • analiza podatkov in podpora odločanju
  - odločitvena drevesa
  - rudarjenje podatkov

Področje in cilji tečaja

Sodobne industrijske procese vse bolj odlikuje kompleksnost, potrebe po sistematični obdelavi velikega števila podatkov, zahteve po prilagodljivosti, zanseljivosti, visoki kakovosti in, ne nazadnje, enostavnem obvladovanju od strani operaterja. Z razvojem sodobnih računalniških tehnologij so dozoreli pogoji za izvedbo tudi najzahtevnejših postopkov, ki temeljijo na poglobljenem znanju o objektu vodenja. Namen tečaja je podati osnovne koncepte sodobnih postokov vodenja ter s pomočjo primerov konkretnih industrijskih aplikacij predstaviti njihove praktične zmogljivosti.

Udeleženci tečaja bodo dobili pregled čez sodobne trende v tehnologiji vodenja.

5. Proizvodni management in informatika


[na vrh]

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen diplomiranim inženirjem in drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem in upravljanjem proizvodnih procesov ter z razvojem informatike v proizvodnih podjetjih. Namenjen je tudi vodstvenim kadrom, t.j. managerjem, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo strategije uvajanja integriranih informacijskih sistemov v proizvodnih podjetjih. Potrebna so osnovna predznanja iz managementa proizvodnih procesov, računalništva ter informatike.

Povzetek vsebine

 • integracija in standardizacija pri avtomatizaciji in preurejanju proizvodnih procesov
 • kakovost in razvoj
  - upravljanje kakovosti
  - inovacijski procesi
 • upravljanje poslovnih procesov v proizvodnih podjetjih
  - prenova in informatizacija proizvodnih in poslovnih procesov
  - modeliranje poslovnih in proizvodnih funkcij
  - orodja: ARIS
 • upravljanje proizvodnih procesov
  - planiranje proizvodnje in logistika
  - optimizacija kot funkcija v sistemu vodenja (aplikacije s področja optimizacije, optimizacijske metode, orodja - Preactor)
  - modeli in standardi za upravljanje proizvodnih procesov (orodja – Xfactory)
 • podpora managementu
  - odločitveni sistemi
 • trendi in vpliv novih tehnologij

Področje in cilji tečaja

Med pomembnimi vidiki uspešnosti proizvodnih podjetij je zagotavljanje kakovosti končnim izdelkov s čim manjšimi stroški in prilagajanje hitrim spremembam na trgu. Eden izmed ključnih pogojev za tako poslovanje je celovito obvladovanje fizičnih, proizvodnih in poslovnih procesov ter odločanje na osnovi dejanskih podatkov o stanju proizvodnje in vseh funkcij podjetja. Izpolnitev teh zahtev je mogoče doseči s sodobno organiziranostjo in postavitvijo integriranega informacijskega sistema, ki omogoča upravljanje vseh funkcij in procesov.

Udeleženci tečaja se bodo seznanili z zelo aktualno problematiko celovitega upravljanja proizvodnega podjetja.

6. Programska oprema za vodenje procesov


[na vrh]

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je namenjen predvsem inženirjem tehniških strok pa tudi drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z uvajanjem, razvojem in vzdrževanjem računalniških sistemov vodenja.

Povzetek vsebine

 • programska oprema za sisteme v realnem času (uvod: koncepti, programski jeziki, operacijski sistemi).
 • programska oprema za vodenje industrijskih procesov (sistemi ERP in MES za procesno industrijo, sistemi SCADA, programska oprema za PLK)
 • življenjski cikel programske opreme za vodenje industrijskih procesov (metode in orodja za analizo in načrtovanje, hiter razvoj aplikacij in preizkušanje)
 • posebna programska oprema pri vodenju industrijskih procesov (programska oprema za porazdeljene sisteme realnega časa, za računalniška omrežja, podatkovne baze)
 • prihajajoče novosti pri sistemih za vodenje industrijskih procesov

Področje in cilji tečaja

V preteklosti je programska oprema omogočala predvsem osnovno, postopkovno in usklajevalno vodenje procesov v okviru proizvodnega obrata, danes pa se njene zmožnosti zaradi velikega napredka na področju računalniških komunikacij in uvajanja konceptov proizvodnih verig širijo k usklajevalnemu vodenju večjih obratov. Vse te novosti terjajo še bolj urejene pristope k izbiri in razvoju programske opreme ter k načrtovanju uporabe.

S takimi pristopi dosežemo, da je uvajalno obdobje, po katerem sistemi vodenja dosežejo polno učinkovitost, čim krajše, vzdrževanje pa čim enostavnejše.

Udeleženci tečaja se bodo seznanili z novostmi na področju programske opreme za vodenje industrijskih procesov, z novimi programskimi tehnologijami in z metodologijami za obvladovanje življenjskega cikla programske opreme.

7. Projekti avtomatizacije in informatizacije


[na vrh]

Komu je tečaj namenjen

Tečaj je zanimiv predvsem za inženirje in drugo tehnično oziroma vodstveno osebje, ki sodeluje pri uvajanju računalniške avtomatizacije v proizvodnjo. Posebej ga priporočamo vsem, ki so v podjetjih zadolženi za vodenje takih projektov. Izkušnje namreč kažejo, da dosegajo visoko uspešnost tisti projekti računalniške avtomatizacije, pri katerih vodja projekta na strani investitorja uspešno sodeluje z razvijalci sistema, z dobavitelji opreme in z drugimi izvajalci.

Povzetek vsebine

 • načrtovanje in vodenje projektov (sistemsko inženirstvo, inženirstvo sistemov, izvajanje investicijskih projektov)
 • metode in primeri za uspešno vodenje projektov (delavnica z orodjema Super Project in Microsoft Project)
 • teoretični in praktični vidiki pomembnih faz projektov (študija izvedljivosti, idejni projekt, projekt za izvedbo, izvajanje projekta ter vzdrževanje sistemov)
 • človeški in drugi netehniški vidiki uvajanja sodobnih tehnologij

Področje in cilji tečaja

Zaradi kompleksnosti sodobnih sistemov proizvodnje in poslovanja sta uvajanje in vodenje projektov na področjih avtomatizacije ter informatizacije procesov zelo zahtevni nalogi. Zato je pravilno vodenje projekta, ki vsebuje planiranje, razporejanje virov, organizacijo skupin in sprotno spremljanje planov, pomemben pogoj za uspešno izvedbo vsakega nekoliko bolj zapletenega sistema za avtomatizacijo oziroma informatizacijo procesov. Obstajajo pa še številni drugi ključni faktorji, ki jih je pri realizaciji tovrstnih sistemov potrebno upoštevati, če želimo, da bo projekt uspešen. Od teh so na tečaju v okviru celovitejših priporočil za uspešno izvedbo posameznih faz projekta (sistemsko inženirstvo) obravnavani še: podpora vodstva podjetja, ustrezno izobraževanje, tehnoekonomska upravičenost investicije, primerna organizacija ter človeški in socialni vidiki uvajanja avtomatizacije ter informatizacije.

Tečaj podaja najnujnejša znanja za uspešno vodenje tovrstnih projektov. Upoštevana so vodila mednarodnih strokovnjakov, poudarek pa je na pristopih in izkušnjah, ki so se potrdili kot uspešni v nekoliko specifičnih razmerah pri nas. Teme so obravnavane celovito in predvsem s pomočjo prikaza praktičnih primerov.

Termini predavanj


[na vrh]
 • Gradniki sistemov računalniške avtomatizacije - 2. do 6. november 2009
 • Modeliranje in simulacija sistemov vodenja - 1. do 5. februar 2010
 • Industrijski regulacijski sistemi - 12. do 16. april 2010
 • Sodobni postopki vodenja - 7. do 11. junij 2010
 • Programska oprema za vodenje procesov - 20. do 24. oktober 2008
 • Proizvodni management in informatika - 2. do 6. februar 2009
 • Projekti avtomatizacije in informatizacije - 30. marec do 3. april 2009

Predavatelji


[na vrh]

 • prof. dr. Atanasijević-Kunc Maja, FE
 • Bizjak Mitja, univ. dipl. inž., INEA
 • prof. dr. Sašo Blažič, FE
 • doc. dr. Bohanec Marko,IJS
 • dr. Čretnik Jurij, IJS
 • mag. Čuk David, INEA
 • prof. dr. Divjak Saša, FE
 • dr. Dogša Tomaž, FERI Maribor
 • dr. Dolanc Gregor, IJS
 • doc. dr. Filipič Bogdan, IJS
 • Godena Giovanni, univ. dipl. inž., IJS
 • dr. Hvala Nadja, IJS
 • prof. dr. Jezernik Karel, FERI Maribor
 • dr. Jovan Vladimir, IJS
 • prof. dr. Juričić Đani, IJS
 • prof. dr. Karba Rihard, FE
 • dr. Kavšek-Biasizzo Katarina, MORS
 • prof. dr. Kocijan Juš, FE
 • dr. Marinšek Zoran, INEA
 • prof. dr. Matko Drago, FE
 • prof. dr. Mušič Gašper, FE
 • dr. Ostroveršnik Matjaž, IJS
 • mag. Pegan Marjan, INEA
 • as. dr. Petrovčič Janko, IJS
 • mag. Privošnik Marko, FE
 • prof. dr. Rajkovič Vladislav, IJS
 • dr. Rugelj Jože, IJS
 • dr. Savnik Iztok, FE
 • mag. Steiner Igor INEA
 • prof. dr. Strmčnik Stanko, IJS
 • prof. dr. Škrjanc Igor, FE
 • mag. Šubelj Matjaž, IJS
 • prof. dr. Tovornik Boris, FERI Maribor
 • prof. dr. Zupančič Borut, FE
 • dr. Žnidaršič Alenka, IJS

Reference


[na vrh]

V preteklih letih so se tečajev iz predstavljenega cikla udeležili kandidati iz naslednjih podjetij in institucij:

 • Acroni d.o.o.
 • Agroind "Vipava 1894"
 • Belinka-perkemija
 • CČN Domžale-Kamnik
 • Cinkarna Celje
 • Centralna tehnična knjižnica
 • Donit Medvode
 • Energetika Ravne, d.o.o.
 • Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za gradbeništvo in goedezijo, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani
 • FNT-Montanistika, Univerza v Ljubljani
 • Fructal Ajdovščina
 • Gorenje, d.d.
 • INEA, d.o.o.
 • Institut Jožef Stefan
 • ISKRA FERITI, d.o.o.
 • Iskraemeco, d.d.
 • Javor Pivka
 • JP Energetika Ljubljana
 • Komunalno podjetje Velenje
 • Krka, d.d.
 • LB Propria
 • Lek, d.d.
 • Liko pris
 • LIP-BLED
 • Litostroj
 • LIV Postojna d.d.
 • Metronik
 • Plama - poliuretani Podgrad
 • Pomurka MS
 • Revoz
 • Sava d.d.
 • Sava Tires d.o.o.
 • Siemens
 • Snaga, d.o.o.
 • Steklarna Hrastnik
 • Steklarna Rogaška
 • SŽ Jeklo Štore
 • Tovarna sladkorja Ormož

Rezultati anket:


[na vrh]

V preteklem obdobju so udeleženci tečaje ocenili na podlagi naslednjih anketnih vprašanj:
 

1. Katera je vaša osnovna stroka?
1.) elektrotehnika 45% 45%
2.) strojništvo 15% 15%
3.) kem. tehnologija 15% 15%
4.) avtomatizacija procesov 15% 15%
5.) informatika 3% 3%
6.) drugo 5% 5%

 
2. Vaše delovne izkušnje
1.) vzdrževanje 29,8% 29,8%
2.) razvoj 39% 39%
3.) vodstvene funkcije 13,6% 13,6%
4.) ostalo 17,6% 17,6%

 
3. Ali imate kakšne konkretne izkušnje na področju, ki je predstavljeno na seminarju?
1.) nobenih 4,5% 4,5%
2.) zelo malo 40,8% 40,8%
3.) kar nekaj 54,7% 54,7%

 
4. Ali mislite, da vam bodo znanja pridobljena na tečaju neposredno koristila na vašem delovnem mestu?
1.) ne bodo 0% 0%
2.) mogoče bodo 29,6% 29,6%
3.) zagotovo bodo 70,4% 70,4%

 
5. Se vam osebno snov zdi zanimiva?
1.) da 98,6% 98,6%
2.) ne 1,4% 1,4%

 
6. Kako ste spremljali predavanja?
1.) snov je pretežka-ne da se slediti 0% 0%
2.) komaj se da slediti 6,9% 6,9%
3.) v glavnem se da slediti brez problemov 93,1% 93,1%

 
7. Ali je bila snov podana na zanimiv način?
1.) da 98,3% 98,3%
2.) ne 1,7% 1,7%

 
8. Kako se vam zdijo pripravljena predavanja in vaje?
1.) slabo 0% 0%
2.) povprečno 9% 9%
3.) dobro 68% 68%
4.) odlično 23% 23%

 
9. Kaj menite o kvaliteti učnega gradiva?
1.) slaba 0% 0%
2.) povprečna 9,2% 9,2%
3.) dobra 78% 78%
4.) odlična 12,8% 12,8%

 
10. Kaj menite o trajanju tečaja glede na Vaše obveznosti v službi?
1.) tečaj je predolg, težko sem toliko časa odsoten(a) 20% 20%
2.) trajanje tečaja je ustrezno 78% 78%
3.) tečaj je prekratek 2% 2%

 
11. Kako ste izvedeli za tečaj, ki ga ravnokar zaključujete?
1.) iz časopisa 6,6% 6,6%
2.) dobil(a) sem osebno pošto 67,7% 67,7%
3.) povedali so mi v službi 22,3% 22,3%
4.) drugače 3,4% 3,4%

 

Naslov za prijave in informacije


[na vrh]

Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij
Institut Jožef Stefan
Jamova 39
1000 Ljubljana

telefon: (01) 477 35 93
faks: (01) 423 20 49
E-pošta: ct3[at]ijs[dot]si

Cena, način plačila


[na vrh]

Celotna cena specializacije je v razredu cene podiplomskega študija na FE. Cena za predavanja se plačuje kot kotizacija za posamezne tečaje organizatorju (Institu Jožef Stefan). V štud. letu 2007/2008 znaša kotizacija za posamezen tečaj 626 EUR. V ceno je vštet 20% DDV. Seminar, mentorstvo in postopek zagovora specialističnega dela (v štud. letu 2007/08 je to 1668 EUR) pa kandidati plačajo FE, in sicer polovico zneska na začetku vsakega šolskega leta.

Cena tečajev dopolnilnega izobraževanja za slušatelje, ki nimajo vpisane specializacije, v štud. letu 2007/2008 znaša 751 EUR. V ceno je vključen 20% DDV.

Vprašalnik


[na vrh]

Če želite, da vas sproti obveščamo o naših tečajih, vas prosimo, da nam pošljete izpolnjen vprašalnik na naslov: Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, Jamova 39, 1000 Ljubljana ali po faksu: 01 423 20 49.

[prenesi vprašalnik]

[na vrh] -
Na podlagi materialov, ki so jih pripravili predavatelji tečajev uredila Špela Sitar.