Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Skupina izbirnih predmetov Procesna avtomatika

Značaj skupine izbirnih predmetov

Znanja, ki jih nudi smer avtomatika so sistemska, interdisciplinarna in tako neodvisna od domene uporabe. Še posebej to velja za skupino izbirnih predmetov Procesna avtomatika (PA), ki nudi poglobljena znanja iz vodenja (predvsem z računalniki) raznovrstnih procesov (tehniških, ekonomskih, družbenih, socialnih ….) zato so pridobljena znanja infrastrukturna in združljiva z drugimi vedami (npr. ekonomijo, managementom).

Posebna strokovna znanja skupine izbirnih predmetov PA

Posebna strokovna znanja so predvsem usposobljenost za reševanje problemov analize in načrtovanja avtomatskega vodenja z metodami računalniško podprtega inženirstva, ter znanja oziroma sposobnosti samostojnega raziskovanja in inovativnosti, kot osnovi za nadaljni magistrski in doktorski študij. Zaradi sistemskega značaja in interdisciplinarnosti pridobljenih znanj, so diplomanti te smeri sposobni hitremu prilagajanju problemski domeni.

Predmetnik:

Študenti te smeri se najprej v skupnem programu smeri avtomatika v tretjem letniku spoznajo z osnovami avtomatike pri predmetih Teorija obdelave signalov, Teorija sistemov in vezij, Industrijska elektronika, Osnove robotike, Elementi za avtomatiko in robotiko, Regulacije 1, Modeliranje procesov in Simulacije. Zadnje štiri (poudarjene) predmete predavajo profesorji Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje (LMSV) ter Laboratorija za avtonomne mobilne sisteme (LAMS).
V četrtem letniku, ki je v celoti skupen skupinama izbirnih predmetov Procesna avtomatika (PA) in Inteligentni sistemi (IS) se študenti spoznajo s strokovnimi znanji pri predmetih Senzorji in pretvorniki, Regulacije 2, Diskretni regulacijski sistemi, Teorija informacij, Gradniki sistemov procesnega vodenja, Razpoznavanje vzorcev, Identifikacija in Računalniško podprto inženirstvo. Predmeti, ki jih predavajo profesorji laboratorijev LMSV in LAMS so zopet poudarjeni, prav tako pa pokrivata omenjena laboratorija tudi oba seminarja v 4.letniku: Vodenje sistemov I in Vodenje sistemov II.

V petem letniku sta predmeta Multivariabilni sistemi in Vzporedni sistemi skupna s skupino izbirnih predmetov IS, pri predmetih Sistemi daljinskega vodenja in Računalniško vodenje procesov ter seminarju Vodenje sistemov III pa pridobijo študenti poglobljena znanja iz avtomatizacije industrijskih procesov.

Način študija:

Praktične vaje pri vseh poudarjenih predmetih in vsi trije seminarji potekajo v Laboratorijih (LMSV in LAMS) na modelnih napravah in so podprta s sodobnimi računalniškimi orodji. Omenjena laboratorija smo za potrebe sodobnih vaj v zadnjih šestih letih temeljito prenovili in posodobili s pomočjo treh projektov TEMPUS, ki jih je financirala Evropska skupnost. Seminarji omogočajo kreativno delo na realnih napravah in postopoma navajajo študente na samostojno strokovno delo. Skupino izbirnih predmetov Procesna avtomatika bi pravzaprav lahko imenovali uporabno računalništvo, saj nudi poleg sistemskih znanj tudi znanja iz računalništva, predvsem pa njegovo uporabo pri nadzoru in vodenju sistemov. Za vse predmete so na voljo učbeniki, študentom pa je na voljo specialna programska oprema in dostop do interneta. Praktično uporabo pridobljenih znanj v industriji spoznajo študenti na rednih strokovnih ekskurzijah.

Področje dela in možnost zaposlitve:

Zaradi sistemskega značaja je področje dela naših diplomantov izredno široko in možnost zaposlitve velika. Področja možnega dela so predvsem energetika, metalurgija, procesna oz. predelovalna industrija, izdelčna oz. kosovna industrija, promet, proizvodnja in predelava hrane, zdravstvo in farmacija, ekologija…

Velika možnost dela je predvsem na interdisciplinarnih področjih, kar izredno razširja krog možnih zaposlitev. Ne nazadnje je možnost dela tudi v razvoju, raziskavah in izobraževanju. Vsestranske uporabnosti principov avtomatike se zavemo šele, ko jo spoznamo!