Društvo avtomatikov Slovenije    |    SLOSIM    |    Lego Masters    |    Dnevi Avtomatike    |    Fakulteta za elektrotehniko    |    Univerza v Ljubljani
Introduction    |    Staff    |    Contact info    |    Laboratory links
Vodenje sistemov

Vodenje sistemov
Borut Zupančič

Predmet: Vodenje sistemov

Delovna verzija učbenika, 2013

Ključne besede: avtomatika, vodenje, modeliranje, simulacija

Osnovni cilj knjige: prikazati študentom elektronike področje vodenja sistemov. Poudarek bo na regulacijskem načinu vodenja. Prav tako bo poudarek na modeliranju in simulaciji, saj brez teh področij ne moremo učinkovito načrtovati sistemov vodenja.  
Potrebno predznanje: matematika, fizika, osnove elektrotehnike, teorija sistemov  
Vsebina: Uvod v sisteme vodenja: splošno, razdelitve sistemov vodenja, odprtozančni sistem, zaprtozančni sistem, sledilno delovanje, regulacijsko delovanje, obravnava v delovni točki, primeri reg. sistemov, sistemski pristop. Modeliranje: cilji, sistem, proces, model, simulacija, teoretično, eksperimentalno in kombinirano modeliranje, ciklični postopek modeliranja in simulacij. Modeli: avtomobilsko vzmetenje (prikaz reševanja tudi v okolju Modelica), ogrevanje prostora, ekološki model žrtev in roparjev. Predstavitve sistemov: prenosne funkcije, bločni diagrami. Uporaba Matlaba za namene modeliranja in vodenja. Simulacija: osnovne metode (indirektni način, sim. prenosnih funkcij), vpeljava okolja Simulink na primeru vzmetenja, ogrevanja in modela žrtev in roparjev ter prenosnih funkcij, simulacija iz okolja Matlab. Analiza reg. sistemov: vpliv polov in ničel, proporcionalni, integrirni in diferencirni sistemi, pokazatelji kvalitete reg. sistema, ustaljeno stanje reg. sistemov in konstante pogreška, stabilnost reg. sistemov, Routhov kriterij. Regulacijski algoritmi: PID regulator, določevanje parametrov, Ziegler Nichols, nihajni preizkus, Chien Hrones Reswick, optimizacija s pomočjo Matlaba, primerne cenilke, brezudarni preklop, zaščita pred integralskim pobegom, računalniška izvedba – diskretni PID. Metoda diagrama lege korenov in frekvenčne metode pri analizi in načrtovanju regulacijskih sistemov.  
 
Učbenik je na voljo v elektronski različici in je prosto dostopen.

O avtorju(ih):
Borut Zupančič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, predstojnik Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje in predstojnik Katedre za sisteme, avtomatiko in kibernetiko. V letih 2004-2007 je bil predsednik evropske federacije EUROSIM, po l. 2010 pa je njen sekretar. Predava predmete iz področja modeliranja, simulacije in vodenja procesov na dodiplomskem študiju. Raziskovalno se ukvarja z modeliranjem in vodenjem hibridnih sistemov, z več domenskim objektno orientiranim modeliranjem ter z modeliranjem, simulacijo in vodenjem toplotnih in svetlobnih tokov v stavbah in v drugih termičnih procesih. Za rezultate na področju računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja je prejel nagrado sklada Borisa Kidriča. Je avtor preko 200 domačih in mednarodnih konferenčnih prispevkov ter 50 člankov v revijah.

Povezava do knjižnice FE in FRI

[Nazaj na spisek knjig]